ANUNȚ DE ANGAJARE! ANUNȚ  PENTRU ORGANIZAREA  CONCURSULUI  DE OCUPARE A POSTULUI  DE  BIBLIOTECAR 1/2 NORMĂ (4 ORE PE ZI), PERIOADĂ NEDETERMINATĂ  Școala Gimnazială ”Cireșarii”, Mediaș anunță organizarea, în data de 12.01.2023, la ora 10.00, la sediul școlii, din Mediaș, str. Sticlei nr.16, jud. Sibiu, a concursului pentru ocuparea ½ post de Bibliotecar, pe perioada nedeterminată. Dosarele se depun la secretariatul instituției în perioada 15.12.2022 - 06.01.2023, de luni până vineri, între orele 09.00-13.00.  DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
 1. Proba scrisă: 12.01.23, orele 10.00 – 12.00
 2. Proba de interviu: 12.01.23, ora 13.00
CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI  CONDIȚII GENERALE  Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011, modificată și completată, respectiv:
 1. a) să fie cetățean român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau al statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris și vorbit;
 3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. f) să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. g) să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 CONDIȚII SPECIFICE DE STUDII:  Legea Educației Nr. 1/ 2011, Art. 250.
 1. a) Pentru funcția de bibliotecar, documentarist și de redactor – absolvirea, cu examen de diplomă, a unei instituții de învățământ superior, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ superior, ale căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;
 2. b) pot ocupa funcția de bibliotecar, de documentarist sau de redactor și absolvenți ai învățământului postliceal sau liceal cu diplomă în domeniu/absolvirea cu examen de diplomă a unei instituții de învățământ, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei,
 3. c) pot ocupa funcția de bibliotecar, documentarist sau de redactor și alți absolvenți ai învățământului superior, postliceal sau liceal cu diplomă, pe perioadă determinată, dacă au urmat/urmează un curs de inițiere în domeniu.
DE VECHIME: Nu e cazul. CONȚINUTUL DOSARULUI DE CONCURS Cererea de înscriere la concurs adresată directorului instituției;
 1. Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
 3. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie/REVISAL;
 4. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere, că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 5. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anteriori derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (Adeverința care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de către Ministerul Sănătății);
 6. Curriculum vitae;
Actele menționate la nr. 1-4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Actele menționate la punctele 1-7 sunt obligatorii la dosar, iar dosarele incomplete nu sunt acceptate.  BIBLIOGRAFIA DE CONCURS Regulament de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare și a centrelor de documentare și informare – OMEN 5556/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare
 1. Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002., cu modificările și completările ulterioare
TEMATICA DE CONCURS Funcțiile bibliotecii școlare și ale bibliotecarului școlar
 1. Dezvoltarea colecțiilor
 • Mijloace de completare a colecțiilor
 • Criterii de dezvoltare a colecțiilor în biblioteca școlară
 1. Evidența colecțiilor
 • Primirea publicațiilor și introducerea lor în gestiunea bibliotecii
 • Documente de evidență (RMF, RI, Fișe de evidență preliminară pentru seriale)
 • Reguli de completare a RMF, RI
 1. Catalogarea publicațiilor
 • Scopul catalogării publicațiilor
 • Tipuri de cataloage
 1. Realizarea fișei bibliografice a cărții
 • Zonele ISBD(M)
 • Punctuația ISBD(M)
 1. Cotarea publicațiilor
 • Scopul clasificării documentelor
 • Clasificarea zecimală, universală (clase, subclase, indicii auxiliari)
 • Tabele de autori. Semnul de autor
 1. Organizarea colecțiilor
 • Organizarea bibliotecii
 • Aranjarea cărților la raft
 1. Gestionarea bibliotecilor
 • Predarea-primirea unei biblioteci școlare
 • Inventarul bibliotecilor
 1. Eliminarea din gestiune a publicațiilor
 • Casarea publicațiilor
 1. Relații cu utilizatorii
 • Regulamentul intern al bibliotecii școlare
 • Serviciul de împrumut
 • Sala de lectură
 • Statistica de bibliotecă
 • Marketingul de bibliotecă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *